Algemene voorwaarden

Deze website over de Blijf Helder-campagne (een samenwerking tussen NOC*NSF en HEINEKEN Nederland B.V.) valt onder beheer van HEINEKEN Nederland B.V. hierna te noemen: HEINEKEN. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEINEKEN. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van HEINEKEN, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HEINEKEN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
HEINEKEN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld columns of aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.

ACTIEVOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "De Helderste Club van Nederland" (hierna: Actie) in het kader van de Blijf Helder-campagne, een samenwerking tussen NOC*NSF en HEINEKEN Nederland B.V., hierna te noemen: “Blijf Helder”.

Deelname
Deelname aan de Actie is voorbehouden aan sportverenigingen. Namens een sportvereniging zal één contactpersoon zijn aangewezen uit het bestuur van die vereniging (hierna: Deelnemers). Deelnemers dienen zich te houden aan het navolgende.

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
De deelname aan deze Actie is gratis. Blijf Helder brengt geen communicatiekosten in rekening. Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

Inschrijven kan tot en met september 2017. In het najaar van2017 zullen de prijswinnaars door Blijf Helder bekend gemaakt worden.

Speelwijze
Deelnemers dienen zich voor deelname aan de Actie in te schrijven via de website www.blijfhelder.nl (hierna: Site).. In het najaar van 2017 zal de winnaar van de Actie bekend gemaakt worden op de site.

Nadat Deelnemers de bevestiging hebben ontvangen voor definitieve deelname start bij hun sportvereniging de campagne met de volgende activiteiten:
• De club ontvangt een pakket met communicatiematerialen;
• De club draagt actief verantwoord alcoholgebruik uit door plaatsen materialen;
• Door aanmelding stemt de club ook in om eventueel onderdeel te worden van een steekproef om de naleving onder deelnemende clubs te peilen. Alleen het overall eindresultaat van de steekproef zal worden gecommuniceerd;
• Om kans te maken op de prijzen, deelt de club 'best practices' op het gebied van verantwoord alcoholgebruik op onder andere de 'Blijf Helder' website.

Bij het deelnemen aan de campagne wordt onder andere gelet op de volgende onderdelen:
• Het kennisniveau van barmedewerkers omtrent verantwoorde alcoholconsumptie;
• Wordt er, bij twijfel over de leeftijd van de gast, naar de legitimatie gevraagd;
• Materialen en overige acties en initiatieven die refereren aan verantwoorde alcoholconsumptie.
De selectie van de winnende Deelnemers geschiedt door jurering. De jury wordt samengesteld door Blijf Helder.

Prijswinnaars
1.    De winnende Deelnemers krijgen bericht.
2.    Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
3.    De gewonnen prijzen mogen niet worden doorverkocht.   

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Blijf Helder en andere bij de organisatie betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor welke schade, ongeval, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze campagne.

Aansprakelijkheid
Blijf Helder en de door Blijf Helder ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor de concrete invulling van de arrangementen en de afhandeling door medewerkers van derden c.q. bij een locatie.

Blijf Helder en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie.

Aan druk- en tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Overig
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Blijf Helder behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de prijzen en in deze actievoorwaarden.

In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist Blijf Helder.
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Blijf Helder zich het recht voor om de Actie te staken en uitgekeerde prijzen in te trekken.

Voor de winnaars van de hoofdprijs en overige toegangskaarten voor sportevenementen geldt een minimum leeftijd van 25 jaar.